torsdag 14. mai 2009

Samtykkeerklæring i barnehagen

De fleste barnehager har egne samtykkeskjemaer som foreldrene får fylle ut, der de godtar bruk av bilder i barnehagen, på nett, mail osv.

For eksempel kan punktene være:
Jeg tillater at: Foto kan henges opp / brukes i barnehagen. Jeg tillater at foto kan sendes til foreldre på e-post. Jeg tillater at mitt barn er med på gruppebilder brent på CD eller i papirutgave gitt til alle som slutter i barnehagen. Jeg tillater at foto av mitt barn kan bli brukt i avisreportasjer. Studenter/elever kan ta bilder til bruk i rapporter. Jeg tillater at foto av mitt barn kan benyttes på barnehagens hjemmeside.

Dersom foreldre tar bilder eller video-opptak i barnehagen, må dere følge samme regler som barnehagepersonalet i forhold til Personopplysningsloven. Dette gjelder også bilder og filming med mobiltelefon.

Medietilsynet Trygg Bruk har utarbeidet et samtykkeskjema som gjelder skole/SFO. Den finner du her.
http://medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/Larere/Testside-larere/

Dette skjemaet kan være et greit utgangspunkt når man skal lage egne samtykkeskjema i egen barnehage.

Hva sier "Temaheftet om IKT i barnehagen" om personvern?

Temaheftet sier at man må være spesielt tilbakeholdne med å publisere foto, navn og andre opplysninger om barn på Internett. Det kreves samtykke fra foreldrene. Som personal må vi tenke gjennom hva slags foto vi publiserer, er det nødvendig å publisere dem, hvilken nytte kan publiseringen ha og hvilke ulemper kan en slik publisering innebære?
Se også avsnittet om "Personvern i barnehagen" og "Samtykkeskjema"

tirsdag 31. mars 2009

Forebygging av digital mobbing

Forebygging av digital mobbing
Noen råd:
· Skaff kunnskap om digital mobbing.
· Ha en nulltoleranse for mobbing, også på nettet.
· Vær mot andre på nettet sånn som du ønsker de skal være mot deg![1]
· Ha en åpen dialog med barna dine, slik at du kan snakke med dem om eventuelle bekymringsfulle situasjoner.
· Hjelp barna til å forstå hvilke meldinger og hvilken atferd som kan såre andre, og hvordan unngå dette. Ikke send rundt meldinger, bilder eller video som kan virke sårende. Utveksle bilder bare med folk du kjenner og stoler på.
· Snakk med barna om Internett og nettvett. Medietilsynet Trygg Bruk har utgitt ”Familiens trygg bruk – pakke” som gir tips, foreldreveiledning og en underholdningsdel med mer. Pakken er et pedagogisk verktøy for foreldre og barn mellom 6 og 10 år. For mer informasjon se nettsiden til Medietilsynet.
· Lær barna å ta forhåndsregler som å skjule passord til de ulike chattekontoene. Lær barna å opprette sikre profiler.
· Pass på at barna vet hvordan de kan blokkere sendere fra sin kontaktliste.
· Et annet tips er å koble deg fra Internett når du ikke bruker det. Koble også fra webkameraet når du går fra datamaskinen og bruk det bare sammen med folk du kjenner.
· Lær barna at de ikke svarer på sjikanerende meldinger.
· Ta vare på støtende meldinger. Lagre dem eller skriv dem ut, du kan trenge dem som viktige bevis.
· Finn ut hvilke strategier barnas skole har mot mobbere. Samarbeid med andre foreldre og lærere for å hindre mobbing og nettmobbing.
· Hvis man opplever mobbing på mobilen, har Telenor lansert et mobbefilter, sjekk nettsiden for mer info.

Ta i bruk ulike holdningskampanjer for eksempel http://www.dubestemmer.no/ (undervisningspakker for barn og unge i alderen 9-13 år, og 13-17 år),

”Ha det gøy – Behold kontrollen” som finnes på http://www.tryggbruk.no/. Se også ”Kjetil og Kjartans tips mot mobbing” på sidene til http://www.udir.no/

Manifest mot mobbing 2009-2010, har økt fokus på nettmobbing.(Legg til lenke til tryggbruk.no filmer mobbing)

Nyttige lenker:

http://www.dubestemmer.no/
http://www.medietilsynet.no/ eller http://www.tryggbruk.no/
http://www.nettvett.no/
http://www.datatilsynet.no/
http://www.stopcyberbullying.com/
http://www.telenor.no/ (mobbefilter)
http://www.barnevakten.no/
http://www.reddbarna.no/

http://www.utdanningsdirektoratet.no/


[1] http://www.tryggbruk.no/

Informasjon om digital mobbing

Her finner du mer informasjon om digital mobbing.

http://www.4shared.com/file/105369075/da513138/digitalmobbing1.html

Norge på europatoppen når det gjelder nettmobbing

En undersøkelse gjort i 9 europeiske land, viser at halvparten av norske ungdommer mellom14-18 år sier de har opplevd mobbing på Internett ved en eller flere anledninger.

mandag 9. mars 2009

Personvern i barnehagen

- Tanker om bruk av digitale bilder og video i barnehagen, anbefalinger, lover og etikk.

Dagens teknologi gir oss mange muligheter, men også noen utfordringer i forhold til personvern. Som foreldre og barnehageansatte må vi ta andre forholdsregler enn før når det gjelder nye digitale medier og Internett. Både digitale fotografier og video omhandles av personvernloven. Du kan lese mer om personvernloven her.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20000414-031.html&dep=alle&kort+,+titt=personopplysninger&

I mars 2009 var jeg i Trondheim på Klikk der!-konferansen. Fokus på konferansen var "vær varsom" på Internett. Tenk gjerne to ganger over hva man legger ut av bilder/video på nettet, hva ønsker man med bildet/videoen? Hva ønsker vi at bildet skal fortelle? Ville vi lagt ut et bilde av en voksen i samme situasjon? Ville jeg publisert bildet dersom det var mitt eget barn som var avbildet? Er dette en god presentasjon av barnehagen - er det slik vi ønsker å fremstå?
På konferansen fikk vi også utdelt materiale om hvordan opptre tryggere på nettet, og flere tips og spørsmål til ettertanke. Selv om vi har innhentet samtykke om å legge ut bildet/videoen på nettet, er det lurt av oss å gjøre det?

Hvordan kan vi best beskytte barna, og hva kan gjøres slik at vi kan være trygge på at uvedkommende ikke får tak i bildene/videoene? Hva kommer barna til å synes om bildene som vi legger ut nå når de blir voksne? Vi bør huske på at både foto og videoer som legges ut på Internett i dag, møter oss i fremtiden. Barneombudet anbefaler at hvis man må legge ut bilder av barn, bør det være bilder som fremstiller barnet på en god måte. Jeg mener at vi bør ta barna på alvor og gjerne spørre barnet selv om lov til å legge bildet ut på nettet, etter at vi har fått samtykke fra foreldre/foresatte. Det kreves samtykke fra foreldrene når man skal ta bilder av mindreårige.

”Barn har rett på et privatliv”
heter det i artikkel 16 i Barnekonvensjonen. Som voksne bør vi tenke på at både personopplysninger og sensitive opplysninger om barn kan bli liggende på Internett for alltid. Vi bør sikre at barna er trygge. Vi må huske på at selv om barna er blitt voksne, kan navnene enda være søkbare.

Når det gjelder Internett, må man som barnehageansatt være spesielt varsomme med å publisere foto, navn og andre opplysninger om barn. Når man skal publisere noe, må man følge personopplysningsloven og datatilsynets retningslinjer. Digitale fotografier som legges ut bør være i så lav oppløsning at slik at de er mindre interessante til annen bruk. Adgang til bilder kan også begrenses ved passord og brukernavn. Nettsider som er passordbeskyttede er allikevel ikke 100 % trygge. Når det gjelder de etiske retningslinjene, kan man sette seg inn i barnas sted; Hvor glad er jeg hvis slike bilder legges ut av meg?

Medietilsynet Trygg bruk har også utarbeidet samtykkeerklæring som gjelder skole/SFO. Den finner du her http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/Larere/Testside-larere/

Kripos anbefaler at man tar bilder av barn i grupper og barn i aktivitet. Det anbefales også at man bør ta bilder fra siden eller bakfra. Det foreslås også å vise hverdagsglimt uten at barn er med. Disse bildene kan brukes til publisering på Internett.

Digitale verktøy brukes i de fleste barnehager i dag, og barnehageansatte og foreldre bør få mer kjennskap til bla personvern og hvordan bli tryggere på nettet. Jeg tror det er behov for videre- og etterutdanning innenfor tema om trygghet på nett og hvordan vi presenterer barna på Internett. Kunnskapene varierer hos barnehagepersonalet viser utredningen ”Individ og Integritet NOU 2009:1. Personvern i det digitale samfunnet” denne utredningen ble offentliggjort januar 2009. Vil du se nærmere på denne utredningen kan du lese den her. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/NOUer/2009/nou-2009-1.html?id=542049


Datatilsynet har også gitt ut et veiledningshefte kalt ”I beste mening – et veiledningshefte om bilder av barn på nett”. Veiledningsheftet er sendt ut til alle landets barnehager, og kan også bestilles på Datatilsynets sider.

På nettsidene til Datatilsynet kan du også lese mer om bla personvern; http://www.datatilsynet.no/templates/article____893.aspx